DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

DIGCOMP  – rama kompetencji cyfrowych

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

  • Posted by Leszek
  • On 01/02/2016
  • Certyfikat informatyczny, Certyfikat komputerowy, DIGCOMP

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (w Polsce już w zasadzie powszechnie używany jest skrót TIK lub ICT) wniosły sporo zmian w życie codzienne ludzi. Ci którzy ich nie używają, zaczynają być coraz częściej wykluczeni cyfrowo, a przez to społecznie.
Parlament Europejski i Rada Europy uznały kompetencje cyfrowe za jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie (LLL – Long Live Learning). Są one konieczne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Stanowią bazową umiejętność, dzięki której możliwy jest proces rozwijania kompetencji szczegółowych. W tym kontekście konieczne jest zdefiniowanie, czym właściwe są owe kompetencje, jaki jest w zasadzie ich zakres. Odpowiedź na to pytania ma dać właśnie DIGCOMP (Digital Competence Framework).

DIGCOMP jest ramą kompetencji cyfrowych, która została przygotowana przez hiszpańsko-włoski zespół badaczy (B. N. Brečko, A. Ferrari oraz Y. Punie). Autorzy posługują się terminem kompetencji cyfrowych dla określenia zbioru wiedzy, postaw i umiejętności niezbędnych do aktywnego udziału w środowisku cyfrowym i możliwości czerpania korzyści z technologii do codziennego życia. Jest to bowiem podstawowa kompetencja w zakresie kształcenia przez całe życie i może być traktowana procesualnie, począwszy z częściowej integracji cyfrowej do jej opanowania na poziomie profesjonalnym. DIGCOMP dzieli 21 jeden kompetencji, które uznaje za kluczowe, na 5 obszarów. Dodatkowo w ramach każdego z obszarów istnieją różne poziomy zaawansowania.

 

Dlaczego warto szkolić w oparciu o programy przygotowane zgodnie z ramą DIGCOMP?

Po pierwsze katalog kompetencji cyfrowych określony w DIGCOMP kładzie nacisk na relacyjny model nabywania kompetencji cyfrowych. Oznacza to przede wszystkim, że przygotowując szkolenia, powinniśmy wziąć pod uwagę naturalne konteksty, w których na co dzień funkcjonują uczestnicy naszego szkolenia. Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – w szczególność w ramach PO KL działania 9.6.2 – bardzo często próbowały przeszkolić w ramach tzw. projektów pierwszego kontaktu (tj. dla osób bez bazowych umiejętności obsługi TIK) z szerokiego zakresu kompetencji. Jest to działanie niewłaściwe. Nie tylko nie pozwala osiągnąć rzeczywistych rezultatów, ale powoduje frustracje i przekonanie, że TIK jest czymś niedostępnym. Dodatkowo – co również istotne – Centrum Projektów Polska Cyfrowa rekomenduje przyjęcie w Polsce m.in. modelu DIGCOMP jako standardu.

 

Zakres ramy DIGCOMP.

Rama DIGCOMP jest podzielona na pięć obszarów, które mają ogólny charakter: Informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. W ramach wskazanych obszarów wyróżniamy dwadzieścia jeden kompetencji, które mogą podlegać ocenie na poziomie od podstawowego, przez średni, aż do zaawansowanego.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w ramach projektów dotyczących uczenia się przez całe życie, rama DIGCOMP stanowi obowiązujący punkt odniesienia dla wszystkich projektodawców.