ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP

ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP

ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP

  • Posted by Leszek
  • On 07/01/2016
  • DIGCOMP, E-kompetencje, ICT, ITpass, TIK

Zgodny z  DIGCOMP – Certyfikat ITpass jest w pełni zgodny z ramą DIGCOMP.

 

Jeśli jesteście Państwo realizatorami projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zachęcamy do wyboru naszego certyfikatu w realizowanych przez siebie szkoleniach. W swojej ofercie mamy program w pełni zgodny z DIGCOMP.

Szczegółowe informacje w zakresie sylabusów i proponowanych programów szkoleń można znaleźć na podstronie dotyczącej certyfikacji DIGCOMP.

Instytucje ogłaszające konkursy w ramach RPO 2014-2020 nakładają na wnioskodawców obowiązek realizacji szkoleń kończącym się certyfikatem zewnętrznym, który jest w pełni zgodny z DIGCOMP i potwierdza zdobycie przez uczestników projektu kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

O jakich etapach mowa w wytycznych, co trzeba wziąć pod uwagę, żeby projekt szkoleniowy był zgodny z DIGCOMP?

 

  1. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
  2. ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, czyli szkoleń, których program jest zgodny DIGCOMP,
  3. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
  4. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Analiza dokumentacji konkursowych w dotychczas ogłaszanych konkursach wskazuje, że IOK wskazują na konieczność opisania w treści samego wniosku wszystkich etapów – od I do IV.

W etapie I należy zidentyfikować grupę docelową oraz wybrać obszar interwencji. Należy mieć na uwadze, że grupa powinna być jednorodna, tzn. z porównywalnym poziomem wyjściowym, aby móc lepiej określić jaki ma być rezultat projektu (np. uczestnicy, którzy nie potrafią się posługiwać komputerem).

Następnie w etapie II należy wskazać, jakie rezultaty/efekty uczenia się osiągną uczestnicy po zakończeniu projektu (np. uczestnik będzie potrafił przeglądać, szukać, filtrować informacje w Internecie). Etap II powinien być szczegółowo opisany – zawierać informacje, jakie umiejętności nabędą uczestnicy.

Etap III i IV należy opisać we wniosku o dofinansowanie, wskazując przede wszystkim na czym będzie polegała weryfikacja nabycia kompetencji (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca, etc.) pozwalająca na sprawdzenie i porównanie wyników ze wzorcem.

 

Opracowany w ramach etapu II wzorzec jest podstawą do opracowania kryteriów oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektu efektów uczenia. Opracowując kryteria oceny oraz przeprowadzenia walidacji , w zależności od kompetencji – jeśli istnieje możliwość powołania się na określone standardy wymagań, to należy się na nie powołać, np. jeśli istnieje możliwość przystąpienia uczestników do konkretnego egzaminu zewnętrznego kończącego się powszechnie uznawanym certyfikatem to należy posługiwać się takimi egzaminami.

Co ważne, niektóre uznane certyfikaty wskazują, że w ramach przyjętych przez nie systemów istnieje możliwość wypełnienia ramy DIGCOMP w realizowanych przez nie programach. Taka próba jest niezgodna z zaleceniem Rządowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które w swoim raporcie wskazuje, że (…) wielu ekspertów jest krytycznych wobec tego certyfikatu (ECDL przyp. aut.) jako narzędzia zbyt mocno skupionego na kompetencjach informatycznych, przez to niedostosowanego do podejścia relacyjnego, szczególnie w wypadku projektów pierwszego kontaktu, obejmujących nabywanie podstawowych kompetencji cyfrowych.

 

O czym należy pamiętać przygotowując opis projektu?

 

Różne instytucje zarządzające, zwracają uwagę na różne elementy opisu. Jedne wskazują konieczność wykazania wprost certyfikatu rozpoznawalnego w środowisku pracodawców, inne wymagają bardziej szczegółowego opisu procesu walidacji, czy też porównania rezultatów szkolenia z określonym wzorcem.

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań, lub wątpliwości podczas prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie swoich projektów!