Egzamin ITpass – jak wygląda przebieg egzaminu?

Egzamin ITpass – jak wygląda przebieg egzaminu?

Egzamin ITpass – jak wygląda przebieg egzaminu?

  • Posted by Jurek
  • On 13/02/2016
  • Certyfikat komputerowy, DIGCOMP, ITpass

Egzamin ITpass na poziomie A

Egzamin ITpass dla każdego obszaru na poziomie A składa się z testu jednokrotnego wyboru – 30 pytań (maksymalny czas trwania 30 minut) dla obszaru Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów oraz 45 pytań (maksymalny czas trwania 45 minut) – dla obszaru Tworzenie treści. W przypadku osób niepełnosprawnych, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego wymaga, czas trwania egzaminu może być wydłużony o 20 minut.

Zasady wydłużania czasu egzaminu dla osób niepełnosprawnych:

1. Maksymalny czas trwania egzaminu może być zwiększony o 20 minut.
2. Warunkiem wydłużenia czasu trwania egzaminu jest by stopień/rodzaj niepełnosprawność  wpływał na szybkość wykonywania zadań egzaminacyjnych. W szczególności egzamin może być przedłużony jeśli niepełnosprawność związana jest z deficytami wzroku, sposobu porozumiewania się lub sprawności ruchowej.
3. O przedłużeniu czasu egzaminu decyduje egzaminator przed przystąpieniem danej osoby do egzaminu na wniosek osoby niepełnosprawnej.
4. Osoba przystępująca do egzaminu wnioskująca o przedłużeni czasu jego trwania powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, które przed egzaminem weryfikuje egzaminator.

Wynik egzaminu pokazuje procent poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu. Każdy uczestnik egzaminu bezpośrednio po jego zakończeniu jest informowany o uzyskanym wyniku i jeśli uzyska minimum 50% możliwych do zdobycia punktów może pobrać z systemu egzaminacyjnego swój certyfikat.

Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwa certyfikowany egzaminator, który dba o przestrzeganie procedur egzaminacyjnych oraz o samodzielność pracy przez poszczególnych zdających. Test oraz pytania w ramach rozwiązywanych testów są losowo przydzielane przez system egzaminacyjny.

Każdy wydany przez nas certyfikat, zawiera informację nt. wyniku procentowego, jaki uzyskała egzaminowana osoba oraz czas, w którym zostały wykonane wszystkie zadania. Jest to efekt naszej współpracy ze środowiskami przedsiębiorców którzy podkreślali niezwykła wagę porównywalności wyników.

Egzamin ITpass na poziomie B

Egzamin ITpass dla każdego z obszarów na poziomie B jest analogiczny do egzaminu na poziomie A. Różnica polega na większej liczbie pytań oraz dostępnym dłuższym czasie na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. Dla poziomu B dla każdego z obszarów mamy 45 pytań, maksymalny czas na rozwiązanie testu to 45 minut dla każdego z obszarów.

Wynik egzaminu pokazuje procent poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu. Każdy uczestnik egzaminu bezpośrednio po jego zakończeniu jest informowany o uzyskanym wyniku i jeśli uzyska minimum 50% możliwych do zdobycia punktów może pobrać z systemu egzaminacyjnego swój certyfikat.

Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwa certyfikowany egzaminator, który dba o przestrzeganie procedur egzaminacyjnych oraz o samodzielność pracy przez poszczególnych zdających. Test oraz pytania w ramach rozwiązywanych testów są losowo przydzielane przez system egzaminacyjny.

Każdy wydany przez nas certyfikat, zawiera informację nt. wyniku procentowego, jaki uzyskała egzaminowana osoba oraz czas, w którym zostały wykonane wszystkie zadania. Jest to efekt naszej współpracy ze środowiskami przedsiębiorców którzy podkreślali niezwykła wagę porównywalności wyników.

Co zawiera opłata egzaminacyjna?

Opłata egzaminacyjna zawiera wynagrodzenie egzaminatora, użytkowanie sprzętu, wydanie certyfikatu, wynajęcie sali na czas egzaminu. System egzaminacyjny ma moduł udźwiękawiający pytania dla osób niewidomych oraz obsługuje możliwość dostosowania wielkości czcionki dla osób niedowidzących. Całość umożliwia personalizację pod względem kolorystycznym dla osób nierozpoznających kolorów.

Egzamin Kwalifikacyjny

Mając na uwadze rekomendację Ministerstwa Rozwoju wyrażone w raporcie pn. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” w świetle konieczności przyjęcia progu procentowego po przekroczeniu którego uczestnik egzaminu otrzymuje kwalifikacje rynkową, ITpass, po analizie dotychczasowych egzaminów oraz konsultacjach środowiskowych, rekomenduje przyjęcie progu 50%.

Oznacza to, że choć w ramach samego sytemu certyfikat otrzymuje każda z osób, które uczestniczyły w egzaminie, to w ramach projektów finansowanych z EFS tytuł kwalifikacyjny będą mogły otrzymać tylko te osoby, które przekroczą wartość 50% w ramach każdego z 5 modułów DIGCOMP.

Szczegółowe informację możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej Funduszy Europejskich oraz na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych.